Lascarya

Lascarya berarti ketulus iklasan. Dengan bhakti yang dilakukan secara tulus iklas juga dapat memberikan sesuatu yang ajaib.

"Minab niki kabaos titah Widhi."
Mungkin ini sudah menjadi petunjuk dari Sang Hyang Widhi, dimana diceritakan seorang nenek yang sudah lama terbaring di rumah sakit, setiap pulang sekolah cucunya datang untuk menemaninya dan pada akhirnya suatu keajaiban datang.
Dalam pupulan cerpen lan satua Bali kacritayang, 
“Nah, cening pianak bapa lan cucun pekak ajak makejang. Suba tingalin cening, amonto suba baan ngitungang meme jawat niang. Balian kudang balian, dokter kudang dokter mase tusing guan-guan seger. Nyanget-nyangetang dogen gelemne. 
Jani ulengang kenehne ajak makejang, nunas ica ring ida bhatara-bhatari. Yan patut seger apange seger, yen lakar majalan, lascaryang apange meme jawat niang majalan beneh-beneh”.
Antar pisan Pekak Putu mituturin pianak cucun dane. Sami ucem sedih, ngatonang kawentenan Niang Putu ngangenin ati pisan. 
Sawai-wai kisah-kisah ring kasur nenten nyidayang makrisikan. Manyuh mabacin taler ring kasure. Kalintang sedih, sakemaon sami sampun lascarya pisan jagi katinggalin.
Ni Putu Asih duk punika taler wenter irika. Istri, sampun kumalenjeng, yusane nampih pat belas tiban, mawinan prasida ipun nampenin tatuek bebaose wawu. Ngembeng yeh paninggalan ipune, ninutin kawentenan sane wenten derika. 

“Sapunapi, sampun aturang ibu tamba?”. Baos perawat sane ngrauhin ka kamar sinmbi nureksain kawentenan aed mancuh rah Niang Putu. 
“Sampun Bu. Sakemaon saking kalih rahina somah titiang nenten nyak madaar”, Pekak Putu nyaurin. 
“Inggih malih jebos pacang takenin titiang ring Bapak Dokter. Tunas icayang mangda gelis kenak!”. Perawat miteketin sinambi matilar sakeng kamar Niang Putu jumujug ka kamar lianan nureksain sang sane sungkan tiosan.
Tumben-tumben wengeni punika, Ni Putu Asih kadaut pisan nginep ring rumah sakit ngemit ngiangnyane. Yadiastun sareng akeh sane nambakin, duaning benjangnyane pacang masekolah, sakemaon anake alit kukuh pisan jagi nongosin niangnyane. 

“Pekak, tiang bareng nginep di rumah sakit nongosin niangg nggih kak?”. Sakadi wenten nuduhang, anake alit mamengkeng mamengkung nginep ring rumah sakit. 
Iteh Putu Asih malinggih sinambi mecik-mecik cokor tangan anake lingsir. Kangen Pekak Putu ngantos utun cucunyane sakadi asapunika. Kadi kapicayang tamba Niang Putu ritatkala bayun anake alit nyusup ka ragan anake lingsir.
Alon-alon Niang Putu kedat nengneng anake alit mecik-mecik cokor dane. Nyelet toyang paninggalan anake lingsir tambis ngranjing ring karnanyane. Dibi puane Niang Putu nenten kedat-kedat, sane mangkin prasida kedat tur ngemetuang toyan paninggalan. 
“Niang, enggal-enggal seger nggih niang”. Wawu amunika anake alit macempleng, makebios malih toyan paninggalan Niang Putu nangis segu-sugu. 
Asapunika taler Pekak Putu, nembe ngatonang solah soleh cucun dane, dados ririh pisan mabaos. 
“Nggih, tunas icang niang apang enggal seger nggih!”. Niang Putu nyaurin antar pisan. Sampun jam dasa wengi. Ni Putu Asih leplep pisan sirep ring batarane makebat tikeh plasa. Pekak Putu magadang ngemit somah dane. 
“Pekak Putu setata awas nenten purun sirep, rehning ajerih yening Niang Putu enten, utawi wenten perawat sane ngranjing nureksain. Malih ajebosane pisan, makesiab Pekak Putu miragiang cucun dane ipit, ngeling segu-segu asesambat.
“Aduuuuuuh,………….aduuuuuuh,…………sampunang………sampunang aliha niang tiange. Sampunang,……Inggih……inggih, …”. Tangkejut raris enten anake alit. 
Encol Pekak Putu nyaup cucun dane, ngambil bawang ring batan galenge, kabasming, kacolekang ring buku-buku ragan Ni Putu Asih, nupdupang mangda anake malih sirep, saha mituturin.
“Masare buin Putu, eda magadang. Buin mani Putu kaden masuk!”.
Anake alit polih uyang mulisah ajebos, eling ring daging ipiannyane wawu. Nenten lami, Putu Asih malih sirep leplep. Kangen Pekak Putu ngantosang kawentenan cucun dane, rumaket pisan sareng niangnyane.
Sawetara wenten jam siki, sapangrauh Ni Putu asih saking sakolahan, sedeng panes mapeluh-peluh, gegancangan ngruak empet bah-bangun pasliab sametone mamargi ngebekin amben-amben rumah sakit, iaga nyingakin sraya kanti utawi sametonnyane sedek sungkan. Sagrehan Ni Putu Asih nampekin niangnyane sedek katitip madaar olih Pekak Putu. 
“Niang, ibi sanja tiang ngipi. Tiang aliha teken anak tua putih-putih, tundena tiang nunas toya di Tunon. Nika anggon ngubadin niang, mara bisa niang seger”.
Macempleng antar pisan Ni Putu asih ngraos. Pekak lan Niang Putu kamemegan miragiang tutur anake alit. Eling raris Pekak Putu ri sapratingkah Ni Putu Asih ipit dibi sande. Nenten banget Pekak lan Niang Putu ngegenin indik daging pangipian punika. 

Duaning nembe anake alit sarat pisan mapitutur, nuturang ipian ipun, kadagingin olih Pekak Putu sakadi munggah ring ipian cucun dane. Sira uning saget ulian pituduh ring pangipian punika Niang Putu prasida kenak. 
“Nah, yan suba keto, nyanan sanjane lan Putu ajak Pekak bareng-bareng ka Tunon nunas toya. Sedeng luwunga jani Soma Ribek, dewasa anake mapinunas, apang sida bek pikolihe”.
Sana kabaos tunon punika wantah tanah tegal sikut satak, ring dangin Gria Gde selat tukad. Irika wantah genah malebonin ida peranda ring Gria Gde sane lebar. Sampun ping tiga kawentenan palebon irika. Wenten palinggih kuno ring bucu kaler kangin, saha telaga alit tan doh saking palinggihe. Kelod kauh wit cempaka putih nyeleg ageng pisan. Ring tengah-tengah, gegumukan genah layon ida peranda pacang kapalebon kabasmi. 

Indik katengetan utawi kadurgaman Tunone nenten sandang baosang. Napi malih nemonin sandikala utawi wengi, kadirasa kantun semengan para sameton lintang ring margi tepining Tunon pastika keni kasereb. 

Maweweh-weweh kadurgaman tunone duaning masanding pempatan agung catus pata. Taler nampek pisan saking umah Dadong Renyah, sane kasub sakti, bisa dados kuluk bengil, jaka punggul, ngelarang dharmaweci, angliak, anesti. Aneluh anrangjana. 
Kesieng-kesieng bayun Pekak putu, kadi sami bangun bulun kalong dane, duk sandikala punika sareng Ni Putu asih nunas ica ring palinggih kaler kangi, nunas toya ring telagane. 
Kabatek antuk jenggahnyane kalintang, prasida taler Pekak Putu muputang pinunas icane. 
Minab niki kabaostitah Widhi. Perawat lan dokter sampun nyukserah kalah, nenten sida malih pacang nyegerang Niang Putu. Wantah kantun nyantos galah pacang matinggal kemanten. 

Risesampune Niang Putu polih nayub nunas toya utawi tirta asana katunas ring Tunon, tann kantos apanginangan matiosan swadanannyane. 
Masriak galang anake lingsir, bandingang ring ibi puane setata kuyu ngidem. 

Tan pegat-pegat cekcek masuara ring tukub rumah sakite. 
Benjang semengane sampun prasida Niang Putu kasar-keser padidi ring pasarean. Malih tigang rahinannyane saget sampun prasida malinggih, yadiastun wenten sana ngawantu ngalinggihang dumun.
***