Pitutur

Pitutur artinya nasehat dalam bahasa Balinya.

PITUTUR Meme ne.

Ning....ingetin tutur memene ning...

Lemahe nu dawa, angkihan baan manyilih, yèn dadi baan meme ngidih tekèning cening, eda pesan cening sombong, eda pesan cening belog ajum, ngaku sugih, ngaku ririh, ngaku sakti, ngaku kene lan keto.
Ning..... Tatwa anggo dasar nastas likad idupe,
Rasaang panes dingin telapakan batise rikala ngenjek pertiwi,
Deje ulian Kesugihan cening ngedig tangkah,
Deje ulian gobe bagus jegeg, cening ngewade nyadcad anak,... tusing dadi to ning...
deje "ngejuk Swarga di Sunia Lhoka" cening paek teken Widhi. Deje ulian sesai metirte yatre sube cening mesebeng ririh.
Bes johhh cening mepemineh...!

Meme-Bapa, Kurenan-Pianak...ento Preragan Widhi ane patut cening runguang.

De sertifikat penglingsire dogen cening bitbit...sastra Agamane perlu masih cening ubek.

Swadharmane maurip margiang. Polah-palih iraga me Agama tuutin.
Sinah ditu "Swargane Megandong...!" minab, mirib....!

Tua monto meme nyidayang nuturin cening.. meme sube tua.. Sube ruyud.. Tuuh meme sing je mekelo... Ingetang ning pitutur meme ne ning...
Nunas ica ring betara Hyang Guru.
Ingetang sekancaning anè iraga gelahang ento tuah baan nyilih.... buin mani puan lakar kawaliang.
Ingetang reramane jumah, ingetang masi iraga menyama braya, ingetang leluhur iragenè, lan subakti tekèn Hyang parama kawi ning...

yèn saget mani puan cening nepukin sengkala apang ada tongos cening matimpuh nunas ica.

Ning..uli jani cening melajahin dewek..yening meme mati apang ade bekelan cening menyame braye
Ning...meme nak sayang jak cening, dipet prade meme ngalahin,.. de pesan cening ngeling, apang meme las metemu bape akasa lan ibu pertiwi.
Pengidih meme, yen cening nepukin anak lare, tiwas,tue bongkot care meme..lan je tulungin ning, ento tuah karme sane sujati.

Dumogi asung kerta wara nugraha, ngemolihin kerahayuan sareng sami.