Aja Were

Mantra Pemercikan Tirtha ke Semua Upakara Yadnya

Untuk mantra pemercikan tirtha ke semua upakara disebutkan dapat diucapkan mantra upakara yadnyanya yaitu sebagai berikut :
  • Om Pertama Sudha,
  • Dvitya Sudha
  • Tritya Sudha
  • Caturti Sudha
  • Pancami Sudha
  • Sudha Sudha Variastu Ya namah svaha.
  • Om Puspam Samarpayami
  • Om Dupam Samarpayami
  • Om Toyam Samarpayami
  • Sarva Baktyam Samarpayami
***